Aanpassing leveringsvoorwaarden

nieuwe leveringsvoorwaarden
 

Aanpassing leveringsvoorwaarden van KNS Automatisering

Vanwege nieuwe wetswijzigingen zijn onze leveringsvoorwaarden aangepast. Het betreft hier een kleine update.

Wat is er aangepast?
Artikel A.3.5 is toegevoegd: ‘Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen’.

In art. A.11 zijn de bepalingen van de WBP vervangen door AVG. In art. A.11 was reeds vermeld dat de bepalingen betreffende de WBP per 25 mei 2018 de bepalingen van de AVG zijn. Voor de volledigheid zijn de bepalingen tekstueel aangepast.

Art. A.14.3 is aangepast: ‘Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden’.

Klik hier voor onze volledige leveringsvoorwaarden.